لینک ورود به سایت مناقصات وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی کشور افغانستان

#اطلاعیه

اعلام لینک ورود به سایت مناقصات وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی کشور افغانستان 

@lavazemkhangi