تبيين نحوه مصرف ماليات

ماليات يکي از پايدارترين و هميشگي ترين درآمدهاي دولت به حساب مي آيد .اگر چه گفته مي شود ماليات، شاه کليد اقتصاد بدون نفت است، اما اين حرف به آساني تحقق پيدا نمي کند و مستلزم تغييرات بسياري است . ماليات ، ارتباط مستقيم با رشد درآمدهاي ملي ، سرانه درآمد ملي، رونق اقتصادي، تورم، سطح اشتغال در کل کشور و ميزان نحوه تعيين دستمزد دارد و مهم تر از همه اين که جامعه ايران بايد به باور پرداخت ماليات و نقش آن در اقتصاد کشوربرسد و فرهنگ پرداخت ماليات و همکاري با نهادهاي مربوطه از طريق رسانه هاي جمعي آموزش داده شود و آثار اجتماعي آن به مردم منعکس گردد. دولت براي اداره امور کشورنيازمند امکانات مالي است تا بتواند وظايفي را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبي انجام دهد.از جمله اين وظايف عبارتند از: حفظ استقلال و تماميت کشور از طريق تامين وسايل و تجهيزات دفاعي، استقرار و اداره نيروهاي نظامي و انتظامي،ايجاد و توسعه راه هاي ارتباطي و وسايل حمل ونقل تامين بهداشت ،آب ،برق ، مخابرات و ساير وسايل ارتباطي جمعي براي عموم،تامين آموزش در همه سطوح، تامين قوه قضائيه براي حل و فصل دعاوي واستقرار امنيت اجتماعي، تامين مايحتاج عمومي افراد جامعه در يک سطح قابل قبول، تامين زير ساخت هاي اقتصادي و صنايع مادر و کليدي براي ايجاد زمينه هاي تو ليد و اشتغال و تعادل اقتصادي، تقويت وتاسيس مراکز پژوهشي ، تحقيقاتي و حمايت و تشويق محققان ، تامين خود کفايي در علوم وفنون، صنعت و کشاورزي ، تامين خدمات و حمايت هاي مالي درجهت بر خورداري از تامين اجتماعي ،باز نشستگي ، بيکاري، پيري و از کار افتادگي و تامين خدمات درماني و بهداشتي به صورت بيمه همگاني و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها. بنابراين ملاحظه مي شود که دولت براي دستيابي به اهداف خود براي پاسخگويي به نياز هاي جامعه که به شمعه اي از آن اشاره شد نيازمند منابع مالي است امروز در کليه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادي بهترين منبع تامين هزينه هاي دولت را ماليات مي دانند. زيرا علاوه بر آن که اتکا دولت را به منابع خدادادي مثل نفت که يک ثروت ملي و متعلق به نسل هاي آينده نيز هست ، کم مي کند، يک شور واشتياق ملي را نيز براي مشارکت در امور کشور در آحاد افراد جامعه ايجاد مي کند. ماليات ها عموما از اهداف درآمدي، توزيعي، تثبيتي و تخصيصي برخوردارند. که در راستاي ايجاد درآمد وتامين هزينه هاي دولت ، از صاحبان درآمد گرفته شده و براي حمايت از فقرا و کم درآمدها هزينه مي شود . با توجه به اينکه درآمدهاي مالياتي، رابطه مستقيمي با بودجه دولت دارد، نقش مهم و سازنده اي در اقتصاد کشور و برقراري عدالت در جامعه ايفاء مي کند و با رشد آن، شاهد توسعه و عمران هرچه بيشتر کشورخواهيم بود. دولت پس از دريافت ماليات هاي مستقيم و واريزآن به خزانه کل کشور ، توزيع آن جهت تامين هزينه هاي جاري از طريق تخصيص اعتبار و با رعايت قوانين ومقررات در اختيار دستگاه هاي اجرايي کشور قرار مي دهد. ماليات برارزش افزوده نيز منبع درآمدي باثباتي به منظور پوشش هزينه هاي عمومي محسوب مي شود. درهمين راستا اهميت و جايگاه ماليات بر ارزش افزوده و نقش آن در توسعه و رونق اقتصادي کشور، به اندازه اي است که اجراي اين قانون ، تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه را بدنبال دارد. با اختصاص بخشي از اعتبارات از محل وصول اين نوع ماليات به شهرداري ها و دهياري ها، شاهد توسعه متوازن در نقاط مختلف کشور و استان خواهيم بود.اجرا و تکميل پروژه هاي عمراني و ايجاد زير ساخت ها براي توسعه شهري را از ديگر مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد .با اجراي زير ساخت هاي عمراني، توسعه آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه يافته و گسترش خدمات در مناطق محروم ، اثرات ماليات بر زندگي مردم ملموس شده و آنها انگيزه بيشتري براي پرداخت ماليات پيدا مي کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید