آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و نحوه مشمولیت و استفاده از صندق های مکانیزه فروش

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و نحوه مشمولیت و استفاده از صندق های مکانیزه فروش 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید