متن توافق نامه مالياتي في مابين اتاق اصناف ايران وسازمان امور مالياتي

 http://www.oonternet.com/_panel/upload/content/oonternet-5766509524579.pngبنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي ، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري ، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از مؤديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود .(ادامه مطلب)

شرايط خوداظهاري :
1 – ارايه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني . ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال ، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مي باشد .
2 – اظهارنامه مالياتيي شامل «ترازنامه و حساب سود و زيان » براي هر يک از مؤديان بند « الف» ، « حساب درآمد و هزينه » براي هر يک از مؤديان بند «ب » و « خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه » براي هر يک از مؤديان بند « ج » ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم تکميل ، شده باشد .
3 – در موارد تقسيط ماليات ابرازي ، پرداخت حداقل چهل درصد (40% ) ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1393 تقسيط و پرداخت گردد . ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي ، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني  www.tax.gov.ir ، بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند .

4 – مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مردادماه به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نمايند . عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب خوداظهاري ، اظهارنامه تسليم نموده اند ، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر ، از تاريخ سررسيد ( تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي ) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود .
5 – مؤديان موضوع بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و هم چنين ساير مؤدياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه حسب مورد براي عملکرد سال 1392 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط ، قابل بخشودگي نخواهد بود .
6 – اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1392 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح جدول زير کمتر نباشد با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود .

 

تبصره : مؤدياني که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه ( حداکثر 31/04/1392 ) به قطعيت نرسيده باشد ، پيش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به ميزان سي درصد ( 30% ) ماليات تشخيصي سال 1391 بوده و مانده بدهي ماليات ابرازي سال 1392 حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط خواهد شد . لازم است مؤدي و اداره امور مالياتي مربوطه به گونه اي برنامه ريزي نمايند که ماليات مذکور حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري به قطعيت رسيده و به همراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته ، تا پايان سال 1393 پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود .

بديهي است در صورت عدم مراجعه هر يک از مؤديان براي قطعيت ماليات عملکرد 91 تا پايان شهريور ماه سال جاري ، ماليات تشخيصي سال 1391 ملاک عمل براي پذيرش شرايط خوداظهاري سال 1392 خواهد بود .
مؤديان مالياتي نمونه براي رسيدگي ، طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي ، سوابق مالياتي و نوع فعاليت ، توسط اداره کل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد ، مشروط بر اينکه در دو سال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشند .
اتحايه هايي که تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند ، سازمان امورمالياتي مؤديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي اتحاديه مربوط که شامل نام ، نام خانوادگي ، شماره ملي ، کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود .

 

نمونه گيري براي رسيدگي

حداقل رشد ماليات سال 1392

ميزان ماليات عملکرد 1391

4%

4 %

تا مبلغ 000/000/10ريال

5%

9%

از مبلغ 001/000/10 تا مبلغ 000/000/30 ريال

8%

14%

از مبلغ 001/000/30 ريال و بالاتر


ساير شرايط :
7 – با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1392 ، مؤدياني که ظرف 5 سال متوالي ( عملکرد سال هاي 87 تا 1391 ) ماليات آنها بر اساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است ، ماليات آنها  براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد .
8 – مؤديان رديف هاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
9 – مؤدياني که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي ( قبل از کسر معافيت ) با رقم اظهارشده از طرف مؤدي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود .

10 – در اجراي مقررات ماده 227 قانون ماليات هاي مستقيم ، چنانچه پس از قبولي اظهارنامه و صدور برگ ماليات قطعي طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدي فعاليت هايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات ما به التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد .
11 – مبناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي مؤديان ، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امورمالياتي تسليم شده باشد ، خواهد بود . در مورد آندسته از مودياني که فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد ، ملاک سوابق پرونده مالياتي و فعاليت مؤدي مي باشد .

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید