چگونه فرهنگ سازمانی را با تبلیغات فرهنگی ارتقا دهیم؟

تبلیغات فرهنگی یکی از ابزارهای تغییر رفتار اجتماعی است. هر تغییر رفتاری نیازمند آموزش و ترویج روش‌های جدید و جایگزین است.(ادامه مطلب)


تبلیغات فرهنگی به نیاز سازمان‌های دولتی و عمومی برای تغییر فرهنگ سازمانی و اجتماعی می‌پردازد و سعی دارد با روش‌های غیر مستقیم و جذب علاقمندان و داوطلبان به تغییر رفتار و الگوهای گذشته خود، فعالیت موثری در جهت ارتقای فرهنگ سازمانی و اجتماعی داشته باشد.
برای انجام تبلیغات فرهنگی شناخت دقیق شرایط محیطی و انسانی ضروری است.بدین معنا که چه عوامل مثبت ومنفی درمحیط یاعوامل انسانی سازمان وجود داردکه می‌تواند موافق یا متضاد با تبلیغات فرهنگی اثرگذار باشد.
همچنین برای انجام تبلیغات فرهنگی موثر باید به نکات طلایی زیر توجه نمود در غیر این صورت تبلیغات فرهنگی در سازمان یا جامعه بی اثر خواهد بود:
1. مخاطبان تبلیغات فرهنگی دارای چه رفتار یا نگرش یا باورهای اشتباهی هستند که نیاز به تغییر آنهاست؟
2. آیا این اشتباهات در مدیریت سازمان نیز وجود دارد یا خیر؟
3. آیا انتظار تغییر اشتباهات در مدیران را هم داریم یا خیر؟ اگر مدیران سازمان شامل تغییر و پیشگام آن نباشند تبلیغات فرهنگی با شکست مواجه می‌شود
4.آیا سازمان تولید‌کننده چنین رفتار و باورهای اشتباهی در سازمان شده است یا اشتباهات فراسازمانی است و حاصل اجتماع و فرهنگ قومی یا ملی است؟
5. آیا تغییر پیشنهادی در میان پرسنل سازمان، علاقمند و داوطلبی دارد؟
6.آیا تغییر پیشنهادی بزرگ یا کوچک مقیاس است؟ تغییرات بزرگ در تبلیغات فرهنگی با شکست مواجه خواهند شد.
7.آیا جایگزین جذابی برای رفتار و باور قبلی پیش‌بینی کرده‌ایم یا خیر؟
8. آیا هزینه مالی، روانی، فردی، خانوادگی، و اجتماعی این تغییر را از نظر مخاطبان محاسبه کرده‌ایم؟ اگر هزینه تغییر بالا باشد تبلیغات فرهنگی اثربخش نخواهد بود
9.آیا به نتایج زود هنگام ناشی از تغییر فکر کرده‌ایم؟ تا مشوقی برای ادامه تغییر باشد؟
10. آیا پاداش مناسبی برای تغییرکنندگان و داوطلبان در نظر گرفته‌ایم؟
11. آیا تغییر رفتار را به عنوان یک فعالیت بلند مدت قبول داریم یا کوتاه مدت؟ تبلیغات فرهنگی در بازه‌های زمانی بلند مدت و با موضوع مشخص پاسخ خواهد داد.
نقل از: مدیران ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید