کمسیون های تخصصی اتحادیه

1.کمیسیون بازرسی

  • جناب آقای محمد مهدی ابریشم چی
  • جناب آقای علی ختائی
  • جناب آقای احمد خوانساری

2.کمیسیون حل اختلاف

  • جناب آقای یداله ترنجیان
  • جناب آقای اصغر محمدی
  • جناب آقای امیرحسین جواهری محمدی

3.کمیسیون رسیدگی به شکایات

  • جناب آقای امیر حاجیعلی
  • جناب آقای نادر زینالی
  • جناب آقای علی حصاری

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید