نظر شما درباره سایت چیست؟


آمار:

خوب
آرا: 2
33.3%  
متوسط
آرا: 0
0%  
ضعیف
آرا: 4
66.7%  
عالی
آرا: 0
0%  

تعداد آرا   6
شروع رأی گیری   2014-06-30 00:00:00
پایان رأی گیری   2021-07-30 00:00:00