*متن توافق نامه مالياتي في مابين اتاق اصناف ايران وسازمان امور مالياتي

متن توافق نامه مالياتي في مابين اتاق اصناف ايران وسازمان امور مالياتي

بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي ، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري ، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از مؤديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود .

شرايط خوداظهاري :

1 – ارايه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني . ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال ، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مي باشد .

2 – اظهارنامه مالياتيي شامل «ترازنامه و حساب سود و زيان » براي هر يک از مؤديان بند « الف» ، « حساب درآمد و هزينه » براي هر يک از مؤديان بند «ب » و « خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه » براي هر يک از مؤديان بند « ج » ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم تکميل ، شده باشد .

3 – در موارد تقسيط ماليات ابرازي ، پرداخت حداقل چهل درصد (40% ) ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1393 تقسيط و پرداخت گردد . ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي ، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني  www.tax.gov.ir ، بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند .

4 – مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مردادماه به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نمايند . عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب خوداظهاري ، اظهارنامه تسليم نموده اند ، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر ، از تاريخ سررسيد ( تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي ) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود .

5 – مؤديان موضوع بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و هم چنين ساير مؤدياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه حسب مورد براي عملکرد سال 1392 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط ، قابل بخشودگي نخواهد بود .

6 – اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1392 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح جدول زير کمتر نباشد با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود .

صد نمونه گيري براي رسيدگي

 

حداقل رشد ماليات سال 1392

ميزان ماليات عملکرد 1391

4%

4 %

تا مبلغ 000/000/10ريال

5%

9%

از مبلغ 001/000/10 تا مبلغ 000/000/30 ريال

8%

14%

از مبلغ 001/000/30 ريال و بالاتر

تبصره : مؤدياني که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه ( حداکثر 31/04/1392 ) به قطعيت نرسيده باشد ، پيش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به ميزان سي درصد ( 30% ) ماليات تشخيصي سال 1391 بوده و مانده بدهي ماليات ابرازي سال 1392 حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط خواهد شد . لازم است مؤدي و اداره امور مالياتي مربوطه به گونه اي برنامه ريزي نمايند که ماليات مذکور حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري به قطعيت رسيده و به همراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته ، تا پايان سال 1393 پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود .

بديهي است در صورت عدم مراجعه هر يک از مؤديان براي قطعيت ماليات عملکرد 91 تا پايان شهريور ماه سال جاري ، ماليات تشخيصي سال 1391 ملاک عمل براي پذيرش شرايط خوداظهاري سال 1392 خواهد بود .

مؤديان مالياتي نمونه براي رسيدگي ، طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي ، سوابق مالياتي و نوع فعاليت ، توسط اداره کل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد ، مشروط بر اينکه در دو سال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشند .

اتحايه هايي که تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند ، سازمان امورمالياتي مؤديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي اتحاديه مربوط که شامل نام ، نام خانوادگي ، شماره ملي ، کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود .

ساير شرايط :

7 – با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1392 ، مؤدياني که ظرف 5 سال متوالي ( عملکرد سال هاي 87 تا 1391 ) ماليات آنها بر اساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است ، ماليات آنها  براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد .

8 – مؤديان رديف هاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد .

9 – مؤدياني که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي ( قبل از کسر معافيت ) با رقم اظهارشده از طرف مؤدي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود .

10 – در اجراي مقررات ماده 227 قانون ماليات هاي مستقيم ، چنانچه پس از قبولي اظهارنامه و صدور برگ ماليات قطعي طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدي فعاليت هايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات ما به التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد .

11 – مبناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي مؤديان ، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امورمالياتي تسليم شده باشد ، خواهد بود . در مورد آندسته از مودياني که فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد ، ملاک سوابق پرونده مالياتي و فعاليت مؤدي مي باشد .

اتحادیه تهیه و توزیع لوازم خانگی فلزی(آشپزخانه ) تهران

دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد

 

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، خبر داد

به گزارش اتاق اصناف ایران از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، محمدرضا غفوری گفت: این مصوبه در راستای حمایت از تولید داخلی است و از سوی هیات دولت اکنون به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا وسیما و معانت برنامه ریزی ونظارت راهبری ابلاغ شده است.

وی افزود: به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس مصوبه جدید دولت، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کند، ممنوع شد و دستگاههای اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالا به صورت مستقیم خودداری کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت افزود: بر اساس این مصوبه ذیحسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم با اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری کنند.

غفوری اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص کالاها، ملاک عمل نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکی از بندهای این مصوبه گفت: هیات دولت تاکید کرده است، تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند جز در موارد مصرح قانونی، ممنوع است.

وی افزود: در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.

غفوری در پایان گفت: مقررشد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه نسبت به بازنگری آن اقدام کند.

اتحادیه تهیه و توزیع لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) تهران

 

 

 

اصناف وسازمان امور مالیاتی در توافقی برد-برد

رییس اتاق اصناف ایران :اصناف وسازمان امور مالیاتی در توافقی برد-برد،رونق کسب وکار وتوسعه اقتصادی کشوربا مشارکت بنگاه های کوچک ومتوسط را تسهیل نمودند
رئیس اتاق اصناف ایران با تشریح جزئیات توافق 11 بندی سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور، از تقسیط مالیات مودیان صنفی کشور خبر داد و اعلام کرد: برای نخستین بار اصناف و سازمان امور مالیاتی به یک توافق "برد- برد" دست یافته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ،علی فاضلی در تشریح توافق جدید مالیاتی اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: پس از چندین جلسه مشترک و انجام گفتگوهای متعدد بین اصناف و سازمان امور مالیاتی ، در نهایت دو طرف در خصوص نحوه پرداخت مالیات  سال 93 اصناف با همکاری تشکل های صنفی کشور به توافق نهایی دست یافتند.

 

رئیس اتاق اصناف ایران در تشریح جزئیات بیشتر این توافق مالیاتی، تصریح کرد: تمامی مودیان صنفی در کل کشور با تکمیل اظهارنامه های الکترونیکی می توانند امسال بر اساس این توافق نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

 

وی از تمامی تشکل های صنفی و اتحادیه های سراسر کشور درخواست کرد که اشکالات مودیان صنفی در پر کردن فرم های اظهار نامه های الکترونیکی را در کوتاه ترین زمان حل و فصل کنند و تاکید کرد: اصناف  حداکثر تا31/4/93  زمان مقرر تعیین شده  نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه های الکترونیکی اقدام کنند تا در شمول این توافق مالیاتی قرار بگیرند.

 

فاضلی با یادآوری اینکه بر اساس توافقی که با سازمان امور مالیاتی کشور انجام گرفته مقرر شده است که 40 درصد مالیات ها به صورت نقدی و الباقی در 6 قسط توسط مودیان پرداخت شود، بیان کرد: این 6 قسط توسط مودیان تا پایان دیماه سال جاری مطابق با یک برنامه زمان بندی پرداخت خواهد شد.

 

رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص میزان افزایش مالیات ها در سال جاری توضیح داد: بر اساس بند "ج" قانون مالیاتی 80 درصد مشمولانی که تا سقف یک میلیون تومان مالیات  در سال 1391 پرداخت کرده اندجهت سال مالی 92 با چهار درصد افزایش درپرداخت مالیات روبرو خواهند شد.

 

وی افزود: همچنین آن دسته از مودیانی که بین یک تا سه میلیون تومان مالیات در سال 1391 پرداخت کرده اند،جهت سال مالی 92، مشمول 9 درصد افزایش مالیات خواهند شد و آن دسته از مودیانی که از سه میلیون تومان به بالا مالیات پرداخت کرده اند، با 14 درصد افزایش مالیات روبرو خواهند شد.

 

فاضلی همچنین درباره درصد نمونه گیری مالیاتی اصناف در سال جاری هم گفت: مودیانی که تا سقف یک میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند ،چهار درصدشان  مشمول نمونه گیری مالیاتی خواهند شد.

 

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه مودیانی که بین یک تا سه میلیون مالیات پرداخت کرده اند، مشمول پنج درصد نمونه گیری مالیاتی می شوند، تصریح کرد: همچنین مودیانی که بیش از سه میلیون تومان مالیات پرداخت نموده اند، مشمول هشت درصد نمونه گیری خواهند شد.

 

وی با تاکید بر اینکه تمامی مودیانی که در این طرح مشمول می شوند از حمایت کامل اتاق اصناف و سایر اتحادیه ها و تشکل‌های صنفی کشور برخوردار خواهند بود، تاکید کرد: بر اساس توافقی که با سازمان امور مالیاتی انجام شده مطابق با لیستی که توسط اتحادیه ها ارائه می شود بحث نمونه گیری انجام خواهد شد.

 

فاضلی از این توافق به عنوان یک توافق " برد – برد" بین اصناف و سازمان امور مالیاتی یاد کرد و افزود: با این توافق هم مالیات ها به دولت در زمان مقرر  وبه میزان منطقی به اقتضای شرایط اقتصادی کشورپرداخت می‌شود و هم مودیان کشور از حداکثر میزان افزایش مالیاتها مطلع شده و هم شرایط پرداخت تقسیطی برایشان فراهم است.

 

وی با اشاره به فعالیت بیش از دو میلیون و 700 هزار واحد صنفی و بیش از 8500 اتحادیه صنفی و400 اتاق اصناف در سطح کشور، یادآور شد: قطعا آرامش تشکل های صنفی علاوه بر تضمین اشتغال پایدار در سطح کشور منجر به رونق اقتصادی، ارتقای امنیت اقتصادی و حتی سیاسی در سطح کشور خواهد شد.

تعامل متقابل دولت و اصناف ،ویژگی اصلی تفاهم نامه مالیاتی

رئیس اتاق اصناف ایران: تعامل متقابل دولت و اصناف ،ویژگی اصلی تفاهم نامه مالیاتی
رئیس اتاق اصناف ایران مهمترین ویژگی و روح تفاهم نامه اصناف و سازمان امورمالیاتی را ، تعامل دو جانبه میان دولت و اصناف عنوان کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در گفتگو با رادیو اقتصاد در خصوص تفاهم نامه مالیاتی اصناف و سازمان امورمالیاتی اظهار داشت: روح تفاهم نامه مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد سال 92 صنوف، تعامل دو جانبه میان دولت و اصناف است .

وی با بیان اینکه بالغ بر 9 هزار مجموعه قانونی صنفی در قالب اتحادیه ها و اتاقهای اصناف در سراسر کشور فعال هستند، افزود: این تشکل ها جزء نهادهای مدنی قانونی و ثبت شده در کشور هستند که از توان مدیریتی و عملکردی مطلوبی برخوردار می باشند ،که متاسفانه در سالیان گذشته مورد بی مهری قرار گرفته بودند،اما تفاهم نامه مالیاتی امسال رویکردی به بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های این مجموعه عظیم در کشور است که در گام اول در خصوص مالیات عملکرد سال 92 صنوف شاهد خواهیم بود.

فاضلی از تفاهم نامه مالیاتی امسال از تفاهم برد - برد یاد کرد و ادامه داد: مهمترین ویژگی تفاهم نامه مالیاتی امسال مورد توجه قرار گرفتن اقشار کم درآمد صنوف که بالغ بر 80 درصد جامعه اصناف را شامل می شود ، است.

وی با بیان اینکه تفاهم مالیاتی امسال به صورت پلکانی است، اضافه کرد: در پلکان اول صنوفی که در سال 1391 تا یک میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند، در سال 92 با 4 درصد افزایش مالیات خود را پرداخت خواهند کرد،در پلکان دوم افرادی که یک تا سه میلیون تومان مالیات در سال 91 پرداخته اند ،مالیات عملکرد سال 92 ایشان با افزایش 9 درصدی تعیین خواهد شد، ضمن اینکه در پلکان سوم افرادی که بیش از سه میلیون تومان مالیات در سال 1391 پرداخت کرده اند، مالیات عملکرد سال 92 ایشان 14 درصد افزایش خواهد داشت.  

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه تفاوت تفاهم نامه امسال مالیاتی با سالیان گذشته را اینطور بیان کرد: در سالهای گذشته به صورت کلی یک میزان یکسان افزایش مالیات برای کل کشور بدون توجه به وضعیت صنوف تولیدی ،توزیعی و وضعیت درآمدی صنوف لحاظ می شد که مشکلات فراوانی برای صنوف فعال در مناطق غیر برخوردار و محروم ایجاد می شد.

علی فاضلی تصریح کرد: امسال طبق سالیان گذشته اصناف با سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد به تفاهم  رسیدند هر چند سال گذشته  بنا به دلایلی این  توافق انجام نشد .اما امسال بر اساس عزم دولت و صنوف تفاهم نامه مالیاتی به صورت برد - برد انجام شد که روح تفاهم نامه نوعی آرامش را بر بازار حاکم کرد و هر دو طرف دولت و صنوف تکلیف خود را متوجه شدند.

اتحادیه لوازم خانگی فلزی(آشپزخانه ) تهران